Polityka ochrony prywatności Speed Car Sp. z o.o.

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych Klientów korzystających z usługi powiadamiania o przeglądzie rejestracyjnym jest Speed Car Sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku, al. Lotników Polskich 134, 21-040 Świdnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000050119, REGON 431239138, NIP 946-22-61-171.

2. Dane osobowe

W momencie dokonania rejestracji (wypełnienie i złożenie wniosku, kuponu lub zgłoszenie drogą elektroniczną za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.speedcar.pl) Klient wyraża zgodę na umieszczenie w zbiorze i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych, zgodnie z warunkami określonymi w treści zgody i w niniejszej Polityce ochrony prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

3. Ochrona danych osobowych

Speed Car Sp. z o.o. zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających z usługi ?powiadamiania o terminie przeglądu rejestracyjnego? – zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08. 1997 (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182 ze zm.).

Zbiór danych osobowych prowadzony przez Administratora został zgłoszony do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych.

Sposób powiadamiania o terminie przeglądu ? rozmowa telefoniczna z klientem (i/lub SMS) na numer telefonu podany w formularzu lub w formie informacji przesyłanych na adres poczty elektronicznej podany w formularzu.

4. Przetwarzanie danych

Speed Car Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe wyłącznie tych klientów, którzy dobrowolnie wyrazili na to zgodę. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich poprawiania, uzupełnienia lub usunięcia ze zbioru danych zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.

Speed Car Sp. z o.o. podejmuje działania o charakterze technicznym i organizacyjnym przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych i przepisach wykonawczych, mające na celu ochronę danych osobowych Klientów przed ich utratą, zniszczeniem zniekształceniem lub udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Działania prowadzone przez Speed Car Sp. z o.o. w zakresie ochrony danych osobowych, mają na celu uzyskanie dostatecznie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu dostępnych możliwych środków technicznych.

5. Cel przetwarzania danych

Speed Car Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe klientów w celu:

  • realizacji usługi powiadomienia o przeglądzie rejestracyjnym;
  • zarządzania i rozwoju relacji z klientami.

W wypadku wyrażenia zgody przez klienta Speed Car Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Klientów również w celach:

  • marketingowych m.in. sporządzania i przesyłania klientom informacji handlowych oraz rozwoju i doskonalenia produktów i świadczonych usług;
  • statystycznych oraz badania i analiz rynku związanych z prowadzeniem działalności usługowej Speed Car Sp. z o.o.

6. Udostępnianie danych osobowych

Speed Car Sp. z o.o. jako Administrator Danych, nie udostępnia zebranych danych osobowych innym podmiotom, chyba, że klient wyrazi na to zgodę.

Administrator jest uprawniony do ujawniania danych osobowych Klientów wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych i obowiązujących przepisów prawa.

7. Zgoda na marketing i analizę rynku

Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez Speed Car Sp. z o.o. danych podanych przez niego we wniosku, kuponie bądź zgłoszeniu elektronicznym do celów marketingowych i analiz rynku, w tym do przekazywania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych i analiz rynku, w tym do przekazywania informacji handlowych klient może w każdym czasie odwołać na piśmie na adres Speed Car Sp. z o.o. bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@speedcar.pl.

8. Kontakt ? osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych

Zadania Administratora danych realizuje Prezes Zarządu Speed Car Sp. z o.o.

tel. (81) 443-33-77 e-mail: sekretariat@speedcar.pl