Dziennik Ustaw z 10.01.2018 r.

poz. 79

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Data wejścia w życie: 11.07.2019 r.

Uwagi: art. 1 pkt 17 w zakresie art. 80 wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji informacji, a której mowa w art. 7, w Dzienniku Urzędowym Ministra Cyfryzacji.