Dziennik Ustaw z 31.08.2015 r.

poz. 1273

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego: obowiązujący

Data wejścia w życie: 04.01.2016 r.

Uwagi:

Art. 1 pkt 7, w zakresie gromadzenia w centralnej ewidencji pojazdów danych o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe oraz art. 1 pkt 8, w zakresie przekazywania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe przez sąd, który dokonał wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; art. 6 pkt 5-7 wchodzi w życie z dniem 15 września 2015 r.