Dziennik Ustaw z 10.14.2014 r.

poz.1421

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY NARODOWEJ, FINANSÓW ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

Data wejścia w życie: 21.10.2014

obowiązujący