Dziennik Ustaw z 10.06.2015 r.

poz. 776

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Status aktu prawnego: obowiązujący