Dziennik Ustaw z dnia 01.03.2017 r.

poz. 450

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, OBRONY NARODOWEJ,ROZWOJU I FINANSÓW ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.